Make your own free website on Tripod.com

( รหัสทางไกล 053)

อำเภอเมือง

กับข้าวสวนดอก 2 ซ. 28 ( ซ.วัดพระนอน) ถ.โชตนา โทร. 0 5321 5748 เปิด 08.00-22.00 น. (ไทย , พื้นเมือง)

กาแล 65 ถ.สุเทพ โทร. 0 5327 8655, 0 5381 1041 เปิด 10.00-21.00 น. ( ไทย , พื้นเมือง)

แกงร้อนบ้านสวน 149/3 ซ.ชมดอน ถ.ริมคลองชลประทาน โทร. 0 5321 3762 เปิด 10.00-22.30 น. (ไทย , พื้นเมือง)

ไกวัล 181 ถ.นิมมานเหมินทร์ โทร. 0 5322 2147, 0 5322 1435 ( ไทย , จีน)

ไก่โต้ง 229/5 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน เปิด 10.30-22.30 น. (บุฟเฟ่ , หมูกะทะ)

ครัวสวัสดี 84/3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. 05322 1990 เปิด 11.00-01.00 น. ( เจ , ไทย)

เจี่ยท้งเฮง 193/2 ถ.ศรีดอนชัย โทร. 0 5327 5242 เปิด 10.00-22.00 น.(จีน)

เชียงใหม่ สุกี้ริมปิง 267/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ โทร. 0 5324 6486, 0 5324 5609 เปิด 10.00-23.00 น. (สุกี้ อาหารตามสั่ง , ไทย , จีน , มีเรือล่องแม่น้ำปิง)

ดาเรส 4/5 ถ.ชัยภูมิ ประตูท่าแพ โทร. 0 5323 5440 เปิด 07.00-23.00 น. ( ตามสั่ง)

เดอะแกเลอรี่ 25-27-29 ถ.เจริญราษฎร์ โทร. 0 5324 8601 เปิด 11.00-24.00 น. (ไทย , พื้นเมือง , ฝรั่ง)

ธงชัยโภชนา 200 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา โทร. 0 5328 2065 เปิด 07.00-16.00 น. (ก๋วยเตี๋ยวเป็ด)

บ้านสวน 25 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ โทร. 0 5385 4169-70 เปิด 11.00-22.00 น. ( ไทย , พื้นเมือง , ฝรั่ง)

ฝ้าย ฟู้ดเซ็นเตอร์ 6/21 ถ.สุเทพ โทร. 0 5327 8798 เปิด 07.00-16.00 น. ( ตามสั่ง)

มักโรนีเสวย 29/10 ถ.สามล้าน โทร. 0 5327 7949 เปิด 08.30 –16.00 น. ( มักโรนี , ก๋วยเตี๋ยวหมู-ปลา)

มิตรใหม่ 42/2 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ โทร. 0 5327 5033 เปิด 10.00-22.00 น. (ไทย , จีน)

ริมปิงริเวอร์ไซด์ 9/11 ถ.เจริญราษฎร์ โทร. 0 5324 3239 เปิด 10.00-01.00 น. (ไทย , ฝรั่ง , พื้นเมือง)

เรือนริมปิง 40/1 ถ.ช้างคลาน โทร. 0 5327 5961 เปิด 10.00-23.00 น. ( ปลา)

เลอ กรองด์ ลานนา 51/4 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง หมู่ 1 ต.ท่าศาลา โทร. 0 5326 2569 E-mail : legrandlanna@yahoo.com เปิด 11.00-22.00 น. (พื้นเมือง , ไทย)

สวนผัก 61 หมู่ 3 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ โทร. 0 5320 1690 เปิด 09.00-21.00 น. (ฝรั่ง , ผักปลอดสารพิษ)

สุกี้โคคา 32/7 ถ.ห้วยแก้ว โทร. 0 5322 1706 เปิด 10.00-22.30 น. (สุกี้ , อาหารตามสั่ง)

อรุณไร 45 ถ.คชสาร โทร. 0 5327 6947 เปิด 09.00 -22.00 น. (ไทย , พื้นเมือง , ตามสั่ง)

เฮือนคำอิน 79/3 ถ.ศิริธร (ถ.เชียงใหม่-ลำปาง) ต.ช้างเผือก โทร. 0 5321 2516, 0 5321 2683 เปิด 11.00-22.00 น. (ไทย , พื้นเมือง)

เฮือนเพ็ญ 112 ถ.ราชมรรคา หน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โทร. 0 5327 7103 เปิด 08.30-15.30 น. , 17.00-22.00 น. (ไทย , พื้นเมือง)

เฮือนสุนทรี เวชานนท์ 46/1 ถ.วังสิงหคำ โทร. 0 5325 2445 เปิด 16.00-24.00 น. (พื้นเมือง)

โฮเอิร์ท 88 ถ.ศรีดอนชัย โทร. 0 5328 2463 เปิด 11.00-22.00 น. ( มังสวิรัติ , ทะเล , ไก่)

อำเภอแม่อาย

จันทร์เกษม 209 หมู่ 3 ต.ท่าตอน โทร. 0 5345 9313 เปิด 06.00-21.00 น. ( อาหารตามสั่ง)

อำเภอฝาง

ลิ้มง่วนเซ้ง 103 ถ.โชตนา ริมทางหลวง 107 ระหว่างหลัก กม.ที่ 140-141 โทร. 0 5345 2241 เปิด 08.00-15.00 น. (ก๋วยเตี๋ยวหมู)

ทิพรส 399 หมู่ 5 ถ.โชตนา ต.เวียง โทร. 0 5345 1024 เปิด 07.30-15.30 น. ( ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น)

อำเภอแม่ริม

แม่ริมลากูน 65/1 หมู่ 6 ถ.แม่ริม-สะเมิงสายเก่า โทร. 0 5329 7288 ( ไทย , จีน , ยุโรป)

อำเภอสันกำแพง

ข้าวซอยนิพนธ์ 10 ม. 5 ต.สันกำแพง บ้านสันเหนือ โทร. 0 5333 1032 เปิด 08.00-15.00 น. (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ , ข้าวซอย)

ร้านอาหารที่มีขันโตก (อ.เมือง)

ขันโตกพาเลซ 288/19 ถ.ช้างคลาน โทร. 0 5327 2757 เปิด 19.00-21.30 น.

คุ้มแก้วพาเลซ 252 ถ.พระปกเกล้า โทร. 0 5321 4315 เปิด 19.00-21.00 น.

คุ้มขันโตก 139 หมู่ 4 ถ.หนองป่าครั่ง โทร. 0 5330 4121-3 เปิด 18.30-21.30 น.

บ้านร้อยจันทรชั้น 7 โรงแรมกาดสวนแก้ว โทร. 0 5322 4333, 0 5322 4493 เปิด 19.00-24.00 น.

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ 185 ถ.วัวลาย โทร. 0 5327 5097 เปิด 19.00-21.30 น.

สิบสองปันนา 66/2 หมู่ 10 ถ.สุเทพ โทร. 0 5381 0695 เปิด 19.00-21.30 น.