Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี
อุทยานแห่งชาติ
บริษัททัวร์
พักสบาย สบายแบบ Home Stay

 

" เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา "

 

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

 

สถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
ร้านอาหาร
ที่พัก
สินค้าพื้นเมือง
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ติดต่อเวบมาสเตอร์