Make your own free website on Tripod.com

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของจังหวัดเชียงรายที่ขึ้นชื่อ ผ้าทอพื้นเมือง บ้านหาดบ้าย ผ้าปักฝีมือชาวเขา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เครื่องเงิน เครื่องไม้ และของที่ระลึกต่าง ๆ สามารถหาซื้อได้จาก เชียงรายไนท์บาซ่าร์ ถนนพหลโยธิน นอกจากนั้นยังมีอาหารพื้นเมืองที่นิยมคือ หมูยอ น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว

กองหลวง

ผ้าไหม สินค้าไทลื้อ

๑๙๖/๓ ถ.ธนาลัย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๘๓๔

พิพิธภัณฑ์และหัตถกรรมชาวเขา

ผลิตภัณฑ์ชาวเขา ผ้าพื้นเมือง

๖๒๐/๒๕ ถ.ธนาลัย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๙๑๖๗ , ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๗๕

ไม้มุงเงิน

เครื่องเงิน เครื่องไม้

๘๙๑ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๘๗๗

สุจินต์หมูยอ

อาหารพื้นเมือง แหนม หมูยอ

๔๒๕/๘ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๔๗๗ , ๐ ๕๓๗๑ ๕๒๐๙