Make your own free website on Tripod.com

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

โทร. 711870

สถานีตำรวจภูธร

โทร. 711444

ตำรวจท่องเที่ยว

โทร. 717779

ท่าอากาศยานเชียงราย

โทร. 793048

บริษัท การบินไทย จำกัด

โทร. 711179

สถานีขนส่งจังหวัด

โทร. 711224

โรงพยาบาลเชียงราย

โทร. 711300

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคเหนือ เขต ๒

๔๔๘/๑๖ ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓ , ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๗๔-๕
โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๔