Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี
อุทยานแห่งชาติ
บริษัททัวร์
พักสบาย สบายแบบ Home Stay

 

“ พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย ”

 

ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า “ นครหริภุญไชย ” สร้างเมื่อ พ.ศ. 1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า “ จามเทวี ” มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้างฉัตร อำเภอสบปราบและอำเภอเสริมงาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

สถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
ร้านอาหาร
ที่พัก
สินค้าพื้นเมือง
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ติดต่อเวบมาสเตอร์