Make your own free website on Tripod.com

ศาลากลางจังหวัด โทร. 0 5351 1000

สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5351 1042, 0 5351 1045

สถานีขนส่ง โทร. 0 5351 1173

สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลำพูน โทร. 0 5351 1041, 0 5351 1800

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5351 1555

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด โทร. 0 5356 0906

สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 1000

โรงพยาบาลลำพูน โทร. 0 5351 1233

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1
105/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 1466 โทรสาร 0 5324 8605
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน