Make your own free website on Tripod.com

รถยนต์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่ว-โมง

รถไฟ รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223-7020 สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการรถปรับอากาศวีไอพีของบริษัท อินทราทัวร์ (ย่านประตูน้ำ) โทร. 0 2208-0840, 0 2208-0580 สาขาลำพูน โทร. 0 5351 1292 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2936 0852–66 สถานีเดินรถ (ลำพูน) โทร. 0 5351 1173

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดลำพูน ต้องบินไปเชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ การบินไทย โทร. 1566, 0 2280-0060, 0 2628-2000 รถประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน ออกทุกวันตั้งแต่ 05.00-20.30 น. บริการรับส่งทุก 10 นาที จะออกจากสถานีขนส่งช้างเผือกปลายทางสถานีขนส่งหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอป่าซาง 11 กิโลเมตร

อำเภอแม่ทา 25 กิโลเมตร

อำเภอบ้านธิ 26 กิโลเมตร

อำเภอบ้านโฮ่ง 40 กิโลเมตร

กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง 45 กิโลเมตร

อำเภอทุ่งหัวช้าง 105 กิโลเมตร

อำเภอลี้ 105 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดลำพูนไปจังหวัดใกล้เคียง

เชียงใหม่ 21 กิโลเมตร

ลำปาง 71 กิโลเมตร

ตาก 244 กิโลเมตร