Make your own free website on Tripod.com

(รหัสทางไกล 053)
บมจ.การบินไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 611299,612022
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 611198 โทรสาร 611808
ตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน โทร.611952,611812 โทรสาร 611813
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โทร. 612057
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โทร. 611378,611398,611488
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. 611239
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 612079 โทรสาร611349
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.612156
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. 611357
ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง โทร. 681220,681231
ที่ว่าการอำเภอขุนยวม โทร. 691108
ที่ว่าการอำเภอปาย โทร. 699195
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน     
โทร. 0 5361 2982, 0 5361 2983 โทรสาร 0 5361 2984
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)
105/1 ถ. เชียงใหม่-ลำพูน ต. วัดเกตุ
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
โทร. (053) 248604, 248607, 241466    โทรสาร (053) 248605
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน