Make your own free website on Tripod.com

( รหัสทางไกล 056)

อำเภอเมือง

โรงแรมไทยวิษณุ 26-28 ถนนอรรถกวี โทร. 213067-8, 213932 จำนวน 118 ห้อง ราคา 220-480 บาท

โรงแรมพิมาน 605/244 ถนนเอกมหาชัย ศูนย์การค้านครสวรรค์ โทร. 312222-36, 222209 จำนวน 204 ห้อง ราคา 480-3,500 บาท

โรงแรมฮิมพาเลซ 55/55 ถนนดาวดึงส์ โทร. 221978, 223294 จำนวน 110 ห้อง ราคา 350-1,200 บาท

โรงแรมวัชระ 1016/10 ถนนพหลโยธิน โทร. 222263-4, 222135 จำนวน 80 ห้อง ราคา 180-800 บาท

โรงแรมวิถีเทพ 159/1 ถนนสวรรค์วิถี โทร. 222733, 223997 จำนวน 79 ห้อง ราคา 350-500 บาท

โรงแรมวังนคร 42-48 ถนนสุขีโมกข์ โทร. 222961, 221964 จำนวน 60 ห้อง ราคา 200-300 บาท

โรงแรมอโนดาด 479-83 ถนนโกสีย์ โทร. 221844-8 จำนวน 100 ห้อง ราคา 300-480 บาท

โรงแรมวิษณุอินน์ 217-25 ถนนมาตุลี โทร. 222938 จำนวน 40 ห้อง ราคา 300-450 บาท

โรงแรมสวรรค์นคร 110/1 ถนนสวรรค์วิถี โทร. 212768,212027 จำนวน 26 ห้อง ราคา 200-320 บาท

โรงแรมเป็นหนึ่ง 249/7-8 ถนนสวรรค์วิถี โทร. 224779, 221763 จำนวน 50 ห้อง ราคา 230-250 บาท

โรงแรมมาตุลี 25 ถนนสุชาดา โทร. 223954, 225852 จำนวน 50 ห้อง ราคา 160-350 บาท

ริเวอร์โฮเต็ล 213-7 ถนนโกสีย์ โทร. 213577 จำนวน 30 ห้อง ราคา 260-350 บาท

เอ็น.เอส.ซี.สปอร์ต ถนนจักรวาล โทร. 228845-9 จำนวน 41 ห้อง ราคา 1,080-1,440 บาท

อาคารต้นน้ำ ถนนสวรรค์วิถี ภายในสถาบันราชภัฎนครสวรรค์ โทร. 227010 จำนวน 25 ห้อง ราคา 350-700 บาท

อำเภอตาคลี

พรสวัสดิ์ 576/1 ถนนพระสังข์ โทร. 261022 จำนวน 44 ห้อง ราคา 80-280 บาท

ที่พักแรมสำหรับเยาวชน

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สถานที่สำหรับกางเต็นท์ โดยนำเต็นท์ไปเอง คนละ 5 บาท สนใจติดต่อ งานบริการบ้านพัก กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-0529, 579-4842