Make your own free website on Tripod.com

( รหัสทางไกล 056)

สถานีตำรวจ ศูนย์ชอนตะวัน 191 โทร. 191
สภ.อ.เมือง นครสวรรค์ โทร. 221109
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โทร. 213167
สถานีขนส่ง ศูนย์การค้านครสวรรค์ โทร. 221544
สถานีรถไฟ โทร. 255544
ที่ทำการไปรษณีย์   โทร. 221963
ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรค์วิถี   โทร. 226871
เทศบาลเมือง ถนนมหินทร์    โทร. 222452
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 221018
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 221530

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. (036) 422768-9 โทรสาร. ( 036) 422769

พื้นที่ความรับผิดชอบ: ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี