Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรกจ้า

ไปเที่ยวภูเขากัน

ล่องไปกับสายน้ำ

ล่องแก่งแหล่งเหนือ

วอลเปเปอร์สวย

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี
อุทยานแห่งชาติ
บริษัททัวร์
พักสบาย สบายแบบ Home Stay

 

" แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง"
" พระธาตุแช่แห้ง แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
เสาดินนาน้อย แอ่วดอยภูคา ผ้าลายน้ำไหล มะไฟจีนรสดี
มีเครื่องเงินหลากหลาย เครื่องหวายน่าชม ส้มสีทองเมืองน่าน "

 

น่าน ดินแดนแห่งล้านนาตะวันออกซึ่งมีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมารวมทั้งสิ้น 59 พระองค์ น่านมีชื่อเดิมว่า “ นันทบุรี ” หรือ “ วรนคร ” ส้างขึ้นโดยพระยาภูคาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบในเขตตำบลศิลาเพชรหรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยพระยาการเมืองได้รับพระบรมสารรีริธาตุมาจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่บริเวณเชิงดอย และในราวปี พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางไหลจึงได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน

น่านมีพื้นที่ 11,472,076 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ แบ่งการปกครองเป็น 14 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และกิ่งอำเภอภูเพียง มีจำนวนประชากร 514,688

อาณาเขต

ทิศเหนือและทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิตตะวันตก จดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย

 

สถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
ร้านอาหาร
ที่พัก
สินค้าพื้นเมือง
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ติดต่อเวบมาสเตอร์