Make your own free website on Tripod.com

( รหัสทางไกล 054)

ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ถ.วรวิชัย โทร. 710270

บริษัทการบินไทย จำกัด ถ.มหาพรหม โทร. 710377

โรงพยาบาลจังหวัดน่าน ถ.วรวิชัย โทร. 710138

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ.เปรมประชาราษฎร์ โทร. 741619

สถานีตำรวจภูธร ถ.สุริยะพงษ์ โทร. 710199

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถ.เปรมประชาราษฎร์ โทร. 795009

สำนักงานจังหวัดน่าน ถ.สุริยะพงษ์ โทร. 710341

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ถ.สุริยพงษ์ โทร. 773047

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคเหนือ เขต 2

448/16 ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. ( 053) 717433, 744674-5 โทรสาร 717434

E-mail: tatcei@loxinfo.co.th

พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน